Home › Vzdělávací programy pro výrobní podniky

Vzdělávací programy pro výrobní podniky

Tréninkové programy
pro nižší management výroby

Cílová skupina:  SUPERVIZOŘI, MISTŘI, VEDOUCÍ LINEK, TEAMLEADŘI, PŘEDÁCI

Základní komunikační dovednosti

Úloha informací ve firemní komunikaci a zásady pracovní komunikace
Základní dovednosti po úspěšnou komunikaci v praxi supervizora
Důležitost zpětné vazby v komunikaci (firemní a osobní zdroje zpětné vazby)

Manažerské rozhovory supervizora

Hodnotící, vytýkací a motivační rozhovory
Koučovací a obtížné rozhovory
Strategie vedení jednotlivých rozhovorů

 

Techniky řízení a organizace práce I (Základní techniky řízení)

Styly řízení a řídící chováni
Techniky řízení a jejich používání (přidělování úkolů, delegování, řízení podle cílů)
Řízení pomocí delegování (jak, kdy a co delegovat na úrovni supervizorů)

Techniky řízení a organizace práce II (Pokročilé techniky řízení)

Principy kontrolních procesů (kontrola jako prevence)
Techniky a zásady správného rozhodování
Řízení kvality ve výrobě (nástroje kvality, FMEA-analýza možností vzniku vad)

Řešení problémů a nástroje pro řešení problémů

Cyklus PDCA a SDCA
Vyhledávání problémů a možností ke zlepšení (Kaizen, Warusa-kagen, 3MU)
Analytické a tvůrčí nástroje k řešení problémů (4M, 5x Proč, 6W, Ishikawa, brainstorming)

Role supervizora ve firmě

Rozdíl v náplni práce supervizora-operátora a náplní supervizora-manažera
Filozofie Kaizen v práci supervizora
Řešení technických situací a řešení mezilidských situací

Vize a cíle, kultura a image firmy

Vize, poslání a cíle společnosti (strategické cíle a strategické oblasti)
Firemní image a firemní kultura
Váš osobní podíl při rozvoji firemní kultury

Vlastní motivace a umění motivovat druhé

Vlastní motivace a proč být motivovaný
Umění motivovat druhé jako manažerská dovednost (osobní prostředky motivace)
Faktory nemateriální motivace a použití v praxi supervizora

Efektivní vedení pracovních porad a workshopů

Příprava, zásady řízení porady a typologie účastníků porad
Řízení 5-minutových porad
Vedení workshopů a moderování diskuze

Řízení vlastního času (Time Management pro supervizory)

Inventura času a žroutů času supervizora (jak pracovat lépe a jednodušeji)
Základní pravidla a techniky pro plánování úkolů (metoda denního plánu supervizora)
Stanovení priorit, ABC analýza, Paretovo pravidlo

Týmová spolupráce I (Vytváření a budování týmu)

Týmová spolupráce II (Rozvoj a podpora týmových vztahů)

 

Moderovaný workshop pro supervizory a teamleadry

 

Pokročilé komunikační dovednosti

 

Přesvědčování, ovlivňování a argumentace

 

Techniky vyjednávání

 

Umění získat informace (Techniky dotazování)

 

Umění kritizovat a chválit

 

Řešení a zodpovídání námitek a připomínek

 

Typologie osobnosti a sebepoznání

 

Umění vystoupit před kolektivem (Prezentační dovednosti)

 

Stres a prevence stresu

 

Řešení konfliktních a obtížných situací

 

Hodnocení pracovníků jako součást práce supervizora

 

Právní minimum pro supervizory

 

Finanční řízení a firemní ukazatele pro supervizory

Tréninkové programy pro střední management výroby

Cílová skupina: VEDOUCÍ VÝROBY, AREA MANAŽEŘI, VEDOUCÍ LOGISTIKY, KVALITY, ÚDRŽBY, TECHNOLOGIE, KONSTRUKCE

Přijímání a výběr nových pracovníků

Postup při získávání a výběru a přijímání nových pracovníků
Metody přilákání uchazečů
Výběr pracovníků a průběh přijímacích pohovorů

Koučování podřízených

Co znamená koučování a podstata koučování (koučování jako systematický proces)
Průběh koučovacích rozhovorů (fáze koučovacího rozhovoru)
Úloha otázek v koučování (pokročilé techniky dotazování)

Vytváření firemní strategie

Strategie výroby a ostatních firemních útvarů
Klíčové oblasti (moduly) při sestavování strategie  (finance, kvalita, trh, lidské zdroje)
Šest kroků stanovení strategie (analýza současného stavu, sestavení akčního plánu)

Manažerské rozhovory

Přijímací rozhovory a otázky zaměřené na chování
Přístup k hodnotícímu rozhovoru a jeho vedení
Motivační a vytýkací pohovory (co dělat a čemu se vyhnout)

Tréninkové programy pro administrativu a obslužné útvary

Cílová skupina: PRACOVNÍCI ADMINISTRATIVY A OBSLUŽNÝCH ÚTVARŮ

Komunikační dovednosti

Otevřenost, důvěra a respekt jako základ úspěšné komunikace
Aktivní naslouchání a umění získat informace jako nejdůležitější dovednosti
Využití empatie, umění popisování, vyjadřování a shrnování

Teambuilding

Podporování a prohlubování důvěry mezi členy týmu
Prohlubování komunikace mezi týmy ve výrobní firmě
Spolupráce v týmu při řešení úkolů

Sebepoznání a typologie osobnosti
Test Vašeho osobnostního profilu, vyhodnocení silných stránek Vaší povahy
Typologie spolupracovníků, dodavatelů a zákazníků
Využití typologie osobnosti při kontaktu s druhými